Registreeru

Teie parmaks teenindamiseks ja pakkumiste saamiseks, palun tutvuge Linus Medical OÜ andmekaitsetingimustega ning sisestage andmed.

LINUS MEDICAL OÜ ANDMEKAITSETINGIMUSED

Meie üldised andmetöötluspõhimõtted

Linus Medical OÜ andmekaitsetingimused baseeruvad nõudel kaitsta meist sõltuvalt oma klientide ja koostööpartnerite privaatsust. Lähtume oma andmekaitsealase tegevuse ja elluviimisel Euroopa Liidus kehtivast nõudest, mille kohaselt füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel on igaühe põhiõigus.

Meie andmekaitsealase tegevuse aluseks on usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus.

Meie eesmärk on tagada, et oma klientidelt ja koostööpartneritelt saadud isikuandmete töötlemine oleks seaduslik, õiglane ja läbipaistev.

Kogutud isikuandmete kaitsel lähtume andmekaitsealastest üle-euroopalistest ning siseriiklikest õigusaktidest.  

Meie poolt kogutavate isikuandmete kitsam eesmärk

Linus Medical OÜ valduses on oma klientidelt saadud isikuandmed vaid selleks, et tagada klientide varustamine neile vajalike meditsiiniseadmetega ning vajadusel teavitada oma kliente Linus Medical OÜ poolt pakutavatest uutest toodetest või teenustest, mis meie klientidele vajalik võib olla.

Oma koostööpartnerite ja nende esindajate isikuandmeid vajame vaid eesmärgiga tagada kõrgekvaliteediline koostöö oma äripartneritega.

Oma kliendi isikuandmeid säilitame vaid seni, kuni see on vajalik kliendile meiepoolse teenuse osutamiseks. Kui isikuandmed ei ole enam vajalikud eesmärkidel, mille jaoks need koguti või kui meie klient on isikuandmete kogumisele antud nõusoleku tagasi võtnud, kustutame viivituseta kõik meie valduses olevad, antud kliendi kohta kogutud isikuandmed.

Oma koostööpartneri ja tema esindaja isikuandmeid säilitame vaid seni, kuni see on vajalik toimiva koostöö raames. Koostöö lõppedes kustutame viivituseta kõik meie valduses antud koostööpartneri ja tema esindaja kohta olemasolevad isikuandmed. 

Meie poolt kogutavad isikuandmete koosseis

Selleks, et tagada oma klientide rahulolu suhetes Linus Medical OÜ-ga, on meile vajalikeks andmeteks kliendi nimi, sünniaeg ja/või isikukood, kontaktteave (elukoha-aadress, telefoninumber ning e-posti-aadress (võimalusel).

Et tagada kõrgele ärikultuurile vastav suhtlus oma koostööpartneritega, on meile vajalikud koostööparteri ja tema esindaja nimi ning suhtluseks vajalikud kontaktandmed (asukoha-aadress, telefoninumber, e-postiaadress).

Meie kliendil ja koostööpartneril on igal ajal õigus saada teavet tema kohta kogutud isikuandmetest. Kui meie valduses olevad andmed on ebaõiged või ebaolulised, on andmesubjektil õigus nõuda vastavate andmete korrigeerimist või kustutamist. Vastavad andmed parandame või kustutame viivituseta.

Turvalisuse tagamine isikuandmete töötlemisel

Tagame seaduslikel eesmärkidel meie valduses olevate isikuandmete täieliku kaitse. Isikuandmetele lubamatu juurdepääsu vältimiseks oleme võtnud kasutusele vajalikud organisatsioonilised ja tehnilised turvameetmed. Juurdepääs meie valduses olevatele isikuandmetele on ainult selleks volitatud isikutel.